Podatek leśny

Kod RWA:

FN3122

Wymagane dokumenty:

Informacja w sprawie podatku leśnego -  IL-1  

Deklaracja na podatek leśny – DL-1.

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym  - ZL-1/B,

Dane o nieruchomościach leśnych -  - ZL/1/A.

 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.  2017.1821 j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018. 800 ze zm.),

Uchwała Nr  67/X/2015  Rady Gminy w Rogowie  z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla celów podatku leśnego  (Dz.Urz.W.Łódz. 2015.5169)

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwaza pierwsze trzy kwartały 2018 r. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie  innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne , jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi  lasów, użytkownikami wieczystymi lasów , posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach , sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności , uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne , w tym spółki , nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane:

składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązkuodpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian.

Podatek leśny płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego:  do dnia 15 marca, 15 maja,    15 września i 15 listopada roku podatkowego. Wpłat należy dokonywać na w kasie urzędu, u sołtysa lub na indywidualny rachunek bankowy podatnika.  

 
Powrót do góry