Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Elektrownia Słoneczna

 

WÓJT GMINY ROGÓW

Rogów, dn. 19.03.2020 r.

IRG.6220.2.1.20

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) w związku z art. 73 ust. 1 i art. 33 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 t.j.) zwaną dalej ooś

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek Elektrownia PV 52 Sp. z o.o. ul. Puławska 2; 02 – 566 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Izę Michałek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:

 

„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/1, 65/2
(obręb 0004) w miejscowości Kobylin, Gmina Rogów”. (proj. Kobylin II)

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia strony przedmiotowego postępowania mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Gminy
w Rogowie w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 700 – 1500 oraz zgłaszać w tym terminie uwagi i wnioski na piśmie.

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.
w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
należy do grupy wymienionej w §3 ust. 1 pkt. 54 lit. a. jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. – ooś oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu
19 marca 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Łowiczu
o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego
lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes lub obowiązek. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie,
95 – 063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu, tel. 46 874 80 70 w. 31.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

 

Wójt Gminy Rogów

/-/Daniel Kołada

 

Wyświetlono: 414

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry