Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Farma fotowoltaiczna

WÓJT GMINY ROGÓW

Rogów, dn. 31.01.2020 r.

IRG.6220.1.1.20

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca  1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.) zwaną dalej ooś


ZAWIADAMIAM 


że na wniosek Energy Solar 33 Sp. z o. o., ul. Warecka 11a; 00 – 034 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Bagińskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Rogów I” o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Józefów, gmina Rogów, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Przedmiotowa instalacja będzie zlokalizowana na działce ewidencyjnej nr 47 obręb Józefów, gmina Rogów.

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w spawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy do grupy wymienionej w §3 ust. 1 pkt. 54 lit. a. jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Jednocześnie informuje, iż na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – ooś oraz § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko organ prowadzący postępowanie wystąpił w dniu 31 stycznia 2020 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Łowiczu o wyrażenie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes lub obowiązek. Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, 95 – 063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Rogów

/-/Daniel Kołada

Wyświetlono: 294

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry