STAWKA OPŁATY I DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - od 2020 r.

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy w Rogowie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od  1 stycznia 2020 r. wynosi 24,90 zł za jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki to jest 49,80 zł za jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata ustalana jest na podstawie delkarowanej liczby zamieszkałych osób i stawki opłaty. 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi: 

- 150,00 zł/rocznie jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane
- 300,00 zł/rocznie jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

 

Deklaracje składają właściciele nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Rogów oraz nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

Nie ma obowiązku składać deklaracji w sytuacji gdy nie nastąpiła zmiana ilości zamieszkałych osób bądź inna, mająca wpływ na wysokość opłaty. 

Wyświetlono: 556

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry