XIV Sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.01.2020 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzezińskiego zadania zarządzania drogą powiatową Nr  2940E Stefanów – do drogi krajowej nr 72.
 7. Podjęcie uchwały dotyczącej ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Rogów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2020 – 2028.
 11. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 12. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Rogów

Robert Góra

Wyświetlono: 323

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry