XIII Sesja Rady Gminy Rogów

Sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.12.2019 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Rogów.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogów na lata 2020 – 2025”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Rogów.
 7. Podjęcie uchwały uchylenia uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2020-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogów na rok 2020.
 12. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 13. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 14. Zakończenie obrad XIII sesji Rady Gminy.

  

Przewodniczący
Rady Gminy Rogów
Robert Góra

Wyświetlono: 454

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry