XII sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 28.11.2019 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 209/XXVIII/2017 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz  składanej  przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Rogów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Brzezinach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Rogów w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023.
 14. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 15. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Zakończenie obrad XII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy Rogów 

                                                                                            Robert Góra

Wyświetlono: 381

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry