Sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 30.10.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rogów.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rogów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023.
 13. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 14. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zakończenie obrad XI sesji Rady Gminy.

  

Przewodniczący

Rady Gminy Rogów

Robert Góra

Wyświetlono: 423

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry