OGŁOSZENIE - PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ OZNACZONEJ nr 122,JASIEŃ, GM.ROGÓW

Znak: IRG.6840.2.2019                                                                                        Rogów, dnia 29.10.2019 roku


WÓJT GMINY ROGÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
OZNACZONEJ nr 122 OBRĘB 1 – JASIEŃ, GM.ROGÓW

      I.                    Oznaczenie nieruchomości.

Nieruchomość położona w obrębie nr 1 Jasień, gmina Rogów oznaczona w ewidencji gruntów numerem  122  o pow. 0,53 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest KW Nr LD1B/00033904/0.   Działka położona przy drodze asfaltowej, posiada dostęp do sieci elektrycznej, zabudowana jest starym budynkiem szkoły o pow. 195 m2 kubatura 780 m3 – budynek przeznaczony do rozbiórki. Działka położona na terenie dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów znajduje się na obszarze MNR - teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolniczych.

    II.                     Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47 100,00 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy   sto złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21741 z póżn.zm.).

 III.                    Obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

 IV.                    Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,  pok. nr 4 – sala posiedzeń.

    V.                    Wysokość Wadium , forma , termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.710,00 zł słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) , które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub na konto Gminy Rogów (numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział Rogów),  w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium należy wnieść w pieniądzu. Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Rogów lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Rogów pok. 34. pon. w godz. 8:00 – 15:00, wt. – pt. w godz. 7:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 3 grudnia 2019 r. obręb Jasień działka 122 ” .

 VI.                    Pozostałe informacje:

 1. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz osoby fizyczne i prawne nie będące rolnikami. Za rolnika indywidualnego uważana jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkująca w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego lub w gminie sąsiedniej  i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 2. W przypadku ustalenia nabywcą nieruchomości osoby nie będącej rolnikiem indywidualnym, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu w imieniu Skarbu Państwa, będzie przysługiwało prawo pierwokupu zbywanej przez Gminę nieruchomości.  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może wykonać to prawo w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o treści zawartej warunkowej umowy sprzedaży.
 3. Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
  - podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; 
   - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie;
  - pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 4.  Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie , że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości, zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Rogów w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości.
 5.  Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 6. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
 7.  W przypadku skorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu  wadium zostanie nabywcy zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od wykonania tego prawa.
 8.  Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
 9.   O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 11.  Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO” oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U z 2014r., poz. 1490).

Wójt Gminy Rogów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie, zamieszczone na stronie internetowej www. rogow.eu oraz bip.rogow.eu .Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w Dzienniku Łódzkim.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Rogów, pokój nr 13 adres jw lub telefonicznie 46 874-80-70 wew. 32

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                  Daniel Kołada

 

 

 

Wyświetlono: 691

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry