Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy

                                                                                                                                                     Rogów, dn. 03.10.2019 r.

IRG. 6730.13.2019                                                                                                                                                             

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia

warunków zabudowy

             Na podstawie  art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. )  oraz  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.zm ),

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 03.10.2019 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Rogów,  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Nowe Wągry, obręb Wągry Nowe,  gmina Rogów - w postępowaniu administracyjnym prowadzonym  na wniosek Pana Pawła Koniecznego,  działającego w imieniu i na rzecz Elektrowni PV 25 Sp. z o.o.,  ul. Puławska 2  02–566 Warszawa.

         Z decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 13, w godzinach pracy urzędu., tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 -  od wtorku  do piątku oraz od godz.  8:00 do godz.  16:00  - w poniedziałek , w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni  od daty dokonania zawiadomienia.  Zgodnie z art. 49 § 2 zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

        W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

       Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna  i prawomocna.

Obwieszczenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu : bip.rogow.eu, oraz rogow.eu a także wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie  oraz tablicy Sołeckiej Sołectwa Nowe Wągry.

 

                                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                                           Daniel Kołada

Wyświetlono: 370

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry