Obwieszczenie o zebraniu całości materiału dowodowego oraz przedłużeniu terminu zakończenia sprawy

                                                                                                                                           Rogów,  dnia 9  września 2019r.

Znak: IRG.6730.13.2019

 

Obwieszczenie o zebraniu całości materiału dowodowego oraz  przedłużeniu terminu zakończenia  sprawy

 

            Działając na podstawie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ), niniejszym zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym  na wniosek Pana Pawła Koniecznego,  działającego w imieniu i na rzecz Elektrowni PV 25 Sp. z o.o.,  ul. Puławska 2  02–566 Warszawa, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Nowe Wągry, obręb Wągry Nowe,  gmina Rogów zostały zebrane odpowiednie dowody i materiały.

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 36 § 2, termin załatwienia przedmiotowej sprawy został przedłużony, z przyczyn niezależnych od organu, do dnia 03.10.2019 r. Wyjaśniam, że przedłużenie terminu wynika z konieczności umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Termin wydania decyzji może ulec skróceniu lub przedłużeniu, w zależności od toku prowadzonego postępowania oraz wniesienia przez strony postępowania ewentualnych uwag.

POUCZENIE:  W tych warunkach, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), istnieje prawo i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie od 10.09.2019 r. do 24.09.2019 r. włącznie. Dokumentacja dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 13, w godzinach pracy urzędu., tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00 w dniach do wtorku  do piątku oraz od godz.  8:00 do godz.  16:00  w poniedziałek. Stawiennictwo nieobowiązkowe.

Informuję ponadto, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Stosownie do art. 37 § 2 k.p.a. ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi , za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów.

Obwieszczenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu : bip.rogow.eu, oraz rogow.eu a także wywieszone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie  oraz tablicy Sołeckiej Sołectwa Nowe Wągry.

 

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                                                                                 Daniel Kołada

Wyświetlono: 371

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry