o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 13 sierpnia 2019 r.

 

                                  OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), realizując uchwałę Nr IV/23/2019 Rady Gminy Rogów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 25 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 września 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, o godzinie 1530.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Rogów na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

−    bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,

−    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 26 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r

Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Rogów. 

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Rogów czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, że:

-      administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Rogowie jest Wójt Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,

-      klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie (http:// http://bip.rogow.eu), w zakładce Obowiązki informacyjne,

-      prawo dostępu do informacji o źródle danych, z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

                                                                                                    Wójt Gminy Rogów

                                                                                                   Daniel Kołada

Wyświetlono: 535

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry