zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Rogów, dnia 25 lipca 2019 r. .

Znak:IRG.6730.13.2019

Zawiadomienie 

Na podstawie art. 36 § 1 i § 2 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm), Wójt Gminy Rogów

zawiadamiam, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy przedłużam termin załatwienia sprawy w postępowaniu prowadzonym  na wniosek Pana Pawła Koniecznego,  działającego w imieniu i na rzecz Elektrowni PV 25 Sp. z o.o.,  ul. Puławska 2  02–566 Warszawa, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Nowe Wągry, obręb Wągry Nowe,  gmina Rogów – sporządzona została Analiza urbanistyczna. Przewidywany nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się na dzień 5 września 2019r. r.

            Strony mogą zapoznawać się ze sporządzoną dokumentacją planistyczną i aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, 95-63 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 13, w godzinach pracy urzędu., tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

           

Otrzymują:

  1. Strony postepowania  
  2. a/a 

 

   

 

Wyświetlono: 710

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry