Zawiadomienie o sporządzeniu Analizy urbanistycznej

Rogów, dnia 10 czerwca 2019 r. .

Znak:IRG.6730.13.2019

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm), Wójt Gminy Rogów

zawiadamiam, że w ramach postępowania prowadzonego  na wniosek Pana Pawła Koniecznego,  działającego w imieniu i na rzecz Elektrowni PV 25 Sp. z o.o.,  ul. Puławska 2  02–566 Warszawa, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Nowe Wągry, obręb Wągry Nowe,  gmina Rogów – sporządzona została Analiza urbanistyczna.

            Strony mogą zapoznawać się ze sporządzoną dokumentacją planistyczną i aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, 95-63 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 13, w godzinach pracy urzędu., tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

                                                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                                                  Daniel Kołada

             

Wyświetlono: 486

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry