„Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”

Trwają prace związane z budową budynku administracyjnego w Rogowie. Prace te są  realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”, który współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT. Przedmiotem projektu jest budowa demonstracyjnego budynku spełniającego standardy budynku pasywnego. Projekt obejmuje zastosowanie odpowiednich standardów budowlanych, instalacyjnych, które spełnią warunki zakwalifikowania obiektu jako budynku pasywnego i wpłyną w znacznym stopniu na poziom parametrów określających efektywność energetyczną budynku. Celem głównym projektu jest polepszenie jakości powietrza w województwie łódzkim, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery, nowoczesny budynek w standardzie pasywnym będzie generował niskie koszty eksploatacyjne.

Budynek stanowić będzie nową siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zlokalizowany zostanie tu również punkt pomocy prawnej dla mieszkańców oraz będzie pełnić inne funkcje wynikające z bieżących i przyszłych potrzeb urzędu.

Obecnie GOPS jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Rogów, możliwości lokalowe są więc znacznie ograniczone. Z pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie, oprócz zatrudnionych pracowników, korzystają również osoby, którym udzielana jest pomoc socjalna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, zatrudnienie subsydiowane. Zainteresowanie pomocą GOPS  rośnie, obecnie ze świadczeń GOPS w Gminie korzysta coraz większa liczba osób.

Obiekt usytuowany jest na działce, na której posadowiony jest Urząd Gminy. Jego kubatura wyniesie 993,92 m3 a powierzchnia użytkowa 266,70m2. Całkowita wartość projektu to 2 298 914,19 zł, koszt kwalifikowany 1 713 584,37 zł  a dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 529 309,43 zł.

Zgodnie z Dyrektywą nr 2010/31/UE, od początku 2021 roku wszystkie oddawane do użytkowania nowo wybudowane obiekty w krajach Unii Europejskiej będą musiały być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Natomiast już od 2019 roku obowiązek minimalizacji zużycia energii dotyczyć będzie nowych budynków użyteczności publicznej oraz będących własnością władz publicznych.

loga.png

Wyświetlono: 545

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry