Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jasień, dz. nr 122

Znak: IRG.6840.1.2019                                                          Rogów, dnia 28.05.2019 rokuWÓJT GMINY ROGÓW OGŁASZA PIERWSZY USTNY PRZETARG OGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
OZNACZONEJ nr 122 OBRĘB 1 – JASIEŃ, GM.ROGÓW

      I.                    Oznaczenie nieruchomości.

 Nieruchomość położona w obrębie nr 1 Jasień, gmina Rogów oznaczona w ewidencji gruntów numerem  122  o pow. 0,53 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest KW Nr LD1B/00033904/0.   Działka położona przy drodze asfaltowej, posiada dostęp do sieci elektrycznej, zabudowana starym budynkiem szkoły o pow. 195 m2 kubatura 780 m3 – budynek przeznaczony do rozbiórki. Działka położona na terenie dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Według ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów znajduje się na obszarze MNR - teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie terenów rolniczych.

    II.                     Cena wywoławcza nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomość wynosi 47 100,00 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy   sto złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21741 z póżn.zm.).

 III.                    Obciążenia nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

 IV.                    Termin i miejsce przetargu

Przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości odbędzie się w dniu 4 lipca 2019r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów,  pok. nr 4 – sala posiedzeń.

    V.                    Wysokość Wadium , forma , termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4.710,00 zł słownie: cztery tysiące siedemset dziesięć złotych 00/100) , które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub na konto Gminy Rogów (numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział Rogów),  w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Wadium należy wnieść w pieniądzu.Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Rogów lub wniesienia w Kasie Urzędu Gminy Rogów pok. 34. pon. 8:00 – 15:00, wt. – pt. w godz. 7:00 – 14:00. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz należy zaznaczyć „Wadium- przetarg w dniu 4 lipca 2019 r. obręb Jasień działka 122 ” .

 VI.                     Uzasadnienie do wyboru formy przetargu

Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1405 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w drodze decyzji administracyjnej.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 ww. ustawy nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

VII.                    Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu

Do udziału w przetargu mogą zastać zakwalifikowane osoby, które nie później niż do dnia 28 czerwca 2019 r., do godz. 14:00 złożą w Urzędzie Gminy w Rogowie, pok. nr 20 – (sekretariat)  złożą pisemne  zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu. Do zgłoszenia zawierającego dane (imię, nazwisko, adres) i wskazanie nieruchomości, której dotyczy przetarg należy dołączyć  niżej  wymienione dokumenty. Zgłoszenie wraz z dokumentami winne być złożone w  zamkniętych kopertach  z dopiskiem : „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu – dz. 122 Jasień - kwalifikacja”

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne ;

2) oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego ;

3) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

 4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2018r. poz. 1405) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń ; 7) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

2 lipca 2019 r. zostanie wywieszona w Urzędzie Gminy Rogów lista osób zakwalifikowanych do przetargu.

VIII.                    Pozostałe informacje:

1.    Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
- podmiotów innych niż osoby fizyczne - konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego; 
 - małżonków - do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich wraz z pisemną zgodą jednego małżonka, wyrażoną dla drugiego małżonka na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości- dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku osobistego należy złożyć oświadczenie;
- pełnomocników osób fizycznych - poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
2.    Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
3.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.
4.    Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
5.    O terminie zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
6.    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Wójt Gminy Rogów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w uzasadnionych przypadkach.

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie, zamieszczone na stronie internetowej www. rogow.eu oraz bip.rogow.eu .Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowany w Dzienniku Łódzkim.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Rogów, pokój nr 13 adres jw lub telefonicznie 46 874-80-70 wew. 32

 

 

 

Wyświetlono: 593

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry