Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany

WYKAZ 

Wójt Gminy Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do zamiany

 

 

L.P

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma zbycia

Wartość

Nieruchomości

[zł]

 

 

nr

działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

 

 

 

1

2

 

3

 

4

5

 

6

7

 

8

9

1

 

Gmina Rogów, miejscowość Józefów, obręb Józefów

 

 

 

 

161

 

 

 

 

LD1B/

00035740/6

(działka bez zobowiązań i obciążeń)

Pow. działki: 0,0292 ha;

 

Nieruchomość niezabudowana.

Nieruchomość położona na terenie dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Według ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów znajduje się na obszarze MNU i R – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących usług oraz  w części w terenach rolnych.

 

 

 

 Nieruchomość przeznaczona do zamiany

 

 

 

2 340, 00 zł

 

 

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 2.04.2019 r. do dnia 23.04.2019 r.
  2. Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 15.05.2019r.
  3. Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Rogów objęta niniejszym wykazem zostanie zamieniona na nieruchomość oznaczoną jako działka nr 160/1 o pow. 0,454 ha położona w obrębie ewidencyjnym i miejscowości Józefów, stanowiącą własność osoby fizycznej .
  4. Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości zostaną określone w protokole uzgodnień. 
  5. Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13 albo telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 w poniedziałki  w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

 Rogów, 1 kwietnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy

 Daniel Kołada

 

Wyświetlono: 431

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry