VIII sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 18.06.2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Przeprowadzenie debaty nad „Raportem o stanie Gminy Rogów za 2018 r.”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na ograniczenie wymiaru zatrudnienia radnej Rady Gminy Rogów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Rogów działek gruntu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023.
 14. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 15. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy.

                                        Przewodniczący
                                        Rady Gminy Rogów

                                         Robert Góra

Wyświetlono: 755

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry