V sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuję V sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 26.03.2019 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez radną wybraną w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rogów.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Rogów a osobą fizyczną.
 7. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok w Gminie Rogów oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 8. Przedstawienie sprawozdania za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla gminy Rogów na lata 2016-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rogów w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Rogów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023.
 14. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 15. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy.

 

                                        Przewodniczący
                                        Rady Gminy Rogów

                                         Robert Góra

Wyświetlono: 184

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry