Demontaż, dostawa i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych (jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz) FIC/150/1600/4300/6bar w SUW w Przyłęku Dużym

                                                                                            Rogów, dnia  21.03.2019

IRG. 271.5.2019

 

Zamawiający :

GMINA ROGÓW

ul. Żeromskiego 23,

95 - 063 Rogów

                                                                                             

Zaproszenie  do  złożenia  oferty na

demontaż, dostawę  i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych ( jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz) FIC/150/1600/4300/6bar w SUW  w Przyłęku Dużym

 

Tryb  postępowania:  postępowanie  poniżej kwoty  30.000  EURO.

Na  podstawie Art. 4 pkt. 8  Ustawy  z  dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  do niniejszego postępowania nie mają  zastosowania  przepisy tej ustawy.

 

I.  Przedmiot   zamówienia

Przedmiotem niniejszego  zamówienia  jest:   demontaż, dostawa  i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych  ( jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz) FIC/150/1600/4300/6bar w Stacji uzdatniania Wody (dalej: SUW) w Przyłęku Dużym.

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do demontażu 2 zbiorników ( jeden odżelaziacz i jeden odmanganiacz ) w budynku kontenerowym SUW w Przyłęku Dużym, dostarczenie i  zamontowanie 2 nowych zbiorników, zasypanie ich  nowym złożem filtracyjnym, usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia zgodnie  z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U z 2018r. poz. 992 z późn. zm.), uruchomienie instalacji, przeprowadzenie badań bakteriologicznych wody i chemicznych pod kątem zawartości żelaza i manganu . Próbki wody do badania winny być pobrane bezpośrednio za wymienionymi filtrami.

Wykonawca winien przedłożyć do odbioru robót atesty PZH dla wszystkich materiałów zamontowanych w instalacji SUW w Przyłęku Dużym, dokumenty potwierdzające zgodność                                    z warunkami Dozoru Technicznego, pozytywne wyniki badań wody (bakteriologia) oraz na zawartość żelaza  i manganu.

 Odżelazianie : Charakterystyka złoża filtracyjnego  ( licząc od dołu):

•             Złoże kwarcowe o granulacji 8-16mm – objętość dennicy filtra ;

•             Złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 15cm;

•             Złoże kwarcowe o granulacji 2-4mm   – 15cm;

•             Złoże kwarcowe o granulacji 0,8- 1,4mm – 120cm ;

Odmanganianie : Charakterystyka złoża filtracyjnego  ( licząc od dołu):

•             Złoże kwarcowe o granulacji 8-16mm – objętość dennicy filtra;

•             Złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10cm;

•             Złoże kwarcowe o granulacji 2-4mm   – 10cm;

•             Złoże katalityczne G-1  o granulacji 1-3mm   – 70 cm;

•             Złoże kwarcowe o granulacji 0,8- 1,4mm – 60cm.

 

Wycena robót

W wycenie robót wykonawca winien zawrzeć wszystkie koszty związane z demontażem , dostawą                        i montażem zbiorników , zasypaniem ich  nowym złożem filtracyjnym oraz usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia oraz badania bakteriologiczne  i chemiczne wody.

Wykonawca ponosi koszty związane z utylizacją/zezłomowaniem 2 zbiorników.  Odbiór zbiorników  do utylizacji będzie potwierdzany protokółem zawierającym następujące informacje:

 • nazwę firmy,
 • nazwę i adres obiektu, z którego pochodzi sprzęt przekazany do utylizacji,
 • nazwę i typ środków przyjętych do utylizacji,
 • numery ewidencyjne środków przyjętych do utylizacji,
 • datę przyjęcia do utylizacji,
 • podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę.
 1. Termin wykonania zamówienia

Całość zamówienia należy wykonać w terminie do 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

 1. Kryterium oceny – cena 100%
 2. Forma złożenia oferty:

                Ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy złożyć (osobiście, listownie) w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, ( sekretariat pokój nr 20), tel. 46 874 80 70 nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 roku do godz. 14.00  ( decyduje data wpływu do Zamawiającego) z adnotacją „Oferta na demontaż, dostawę  i montaż 2 zbiorników ciśnieniowych FIC/150/1600/4300/6bar w SUW w Przyłęku Dużym”.

                               Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

 

                Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Kryterium wyboru oferty jest cena brutto zamówienia.

                W przypadku, gdy formularz ofertowy będzie podpisywała inna osoba niż uprawniona do reprezentowania firmy, prosimy o przesłanie stosownego pełnomocnictwa podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z dokumentami rejestrowymi.

                Osoba upoważniona do kontaktu występująca po stronie Zamawiającego: Anna Świderek 46 874 80 70 wew. 32.

                Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania po upływie terminu składania ofert bez wyboru oferty najkorzystniejszej oraz bez podania przyczyny.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

                O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

 

Załączniki :

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy
 3. Klauzula informacyjna
 4. Schemat technologiczny (oznaczenie zbiorników do wymiany – zbiornik nr 2 i nr 3)
 5. Poświadczenie wytwórcy obecnego zbiornika.

Wyświetlono: 421

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry