IV sesja Rady Gminy Rogów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zwołuję IV sesję VIII kadencji Rady Gminy Rogów w dniu 06.02.2019 r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Rogowie, ul. Żeromskiego 23.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rogów na lata 2019 – 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów (Marianów).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wydzierżawienie  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów (Nowe Wągry).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Rogów działek gruntu położonych w obrębie ewidencyjnym Marianów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 361 i 848/1 w Rogowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rogów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2019 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogów na lata 2019 – 2023.
 14. Interpelacje radnych, zapytania, wolne wnioski, sprawy organizacyjne.
 15. Zgłoszenie uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji.
 16. Zakończenie obrad IV sesji Rady Gminy.

  

Przewodniczący

Rady Gminy Rogów

 

Robert Góra

Wyświetlono: 503

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry