Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  „budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90  PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa,  minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m,  w miejscowości Józefów, gm. Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 93.”

 

IRG..6733.2.2018   Rogów, dn.31.01.2019r.                                                                    

 

OBWIESZCZENIE 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. 2018.2096 ) oraz art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz.U.2018.1945 ) zawiadamia się, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na wniosek:

Pana Aleksandros’a Liolios  DOM SYSTEM sp. z o.o. w Warszawie,  ul.Dzika 4a lok. nr 2   00-194 Warszawa działającego w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź,

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  

„budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø90  PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa,   
 minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m,  w miejscowości Józefów, gm. Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 93”

w dniu 31.01.2019r. Wójt Gminy Rogów  wydał decyzję znak: IRG.6733.2.2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu średniego ciśnienia Ø90  PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 500kPa,   
 minimalne ciśnienie w sieci 10kPa, długość gazociągu 238 m,  w miejscowości Józefów, gm. Rogów na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 93

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 . Stronie zawiadomionej o wydaniu decyzji kończącej postępowanie, w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

 

 

                                                                                         WÓJT  GMINY  ROGÓW                                                            

 

 

 

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 j.t.) Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018.2096 j.t.):

Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Wyświetlono: 380

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry