Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 30 lat

WYKAZ

Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia  w trybie bezprzetargowym na okres 30 lat

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin trwania umowy

Forma przekazania

Kwota czynszu dzierżawnego/ zasady aktualizacji

1

Obręb ewidencyjny: Rogów RGR

Gmina: Rogów

Nieruchomość oznaczona jako działka:
nr 21/4 -

KW LD1B/00038878/3

 

Pow. nieruchomości:

  1 ha

 nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.

Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: NO – tereny urządzeń  odprowadzania i oczyszczania ścieków, przy czym przewiduje się poszerzenie drogi oznaczonej symbolem  1KD – droga dojazdowa;

Zagospodarowanie nieruchomości: budowa stacji LNG

Czas oznaczony-

30 lata

Umowa dzierżawy na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o

Ustala się stawkę czynszu, w stosunku rocznym w wysokości 3 000, 00 zł brutto.

Termin wniesienia opłat zostanie określony w umowie. Wysokość czynszu podlegać będzie  waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 24.01.2019 r. do dnia 14.02.2019 r.
  2. Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13 albo telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 od poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Rogów, 23 stycznia  2019 r.

Wójt Gminy

Daniel Kołada

Wyświetlono: 210

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry