OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rogów, dnia 8 stycznia 2019 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), realizując uchwałę Nr 243/XXXIV/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR, zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, w godzinach pracy Urzędu.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów, o godzinie 1530.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Rogów na piśmie, zgodnie z wymogami ww. ustawy:

−     bezpośrednio lub listownie do Urzędu Gminy w Rogowie, ul. Żeromskiego 23,
95-063 Rogów,

−     za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w okresie od 16 stycznia 2019 r. do 25 lutego 2019 r.
Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogów. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy w Rogowie.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie pod adresem: http://bip.rogow.eu/wiadomosci/11506/wiadomosc/429719/klauzula_informacyjna_rodo
Celem przetwarzania danych osobowych jest procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

Wyświetlono: 472

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry