Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku.

                                                                                                                                                  Rogów, dn. 10 12 2018

Numer sprawy: Fn.271.1.2018 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

Gmina Rogów zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę i zaprasza do składania oferty.

 1. Zamawiający:

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23

95-063 Rogów

NIP 833-10-08-614

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku.

2.1.       Łączna kwota kredytu - 600.000,00 zł.

2.2.       Termin uruchomienia kredytu: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2023 r.

2.3.       Spłata rat kredytu: miesięczne, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca – w przypadku dnia wolnego następny dzień roboczy po tym terminie.

2.4.       Spłata odsetek – w terminie spłaty rat kapitałowych  - miesięczne, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca – w przypadku dnia wolnego następny dzień roboczy po tym terminie.

2.5.       Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.

2.6.       Pobranie kredytu : 

600.000,00 zł, od  27.12.2018r.

2.7.       Wykonawca nie będzie pobierał opłat i żadnej prowizji przygotowawczej i za udzielenie kredytu.

 

 1. Istotne postanowienia umowy:

3.1.             Bank udziela Kredytobiorcy długoterminowego kredytu bankowego, w kwocie 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych), na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r.

Zamawiający ma prawo do nie uruchomienia pełnej kwoty kredytu, wcześniejszej spłaty kredytu i zmiany spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów bez dodatkowych opłat i prowizji.

3.2.      Kredyt określony w pkt 1 jest kredytem nieodnawialnym.

3.3.      Kredytobiorca oświadcza, że środki z kredytu wykorzysta na  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku.

3.4.      Uruchomienie środków z kredytu będzie uznane przez bank w przypadku wysłania dyspozycji fax-em, podpisanej przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Rogów. Oryginał dyspozycji będzie wysłany pocztą niezwłocznie. Uruchomienie kredytu odbędzie się na podstawie pisemnej dyspozycji zawierającej informacje o wysokości kredytu i terminie postawienia do pisemnej dyspozycji przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego.

         Kredytobiorca zobowiązuje się do zawiadomienia Banku z wyprzedzeniem 3 dni roboczych o      zamiarze uruchomienia środków kredytowych. Data uruchomienia może być tylko dzień roboczy.

3.5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym za wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

3.6. Oprocentowanie kredytu liczone wg stawki WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego, powiększone o stałą marżę banku. Marża podana z dokładnością do jednej setnej procenta.

3.7. Określone w chwili zawarcia umowy oprocentowanie może ulegać w okresie umownym zmianom tylko w przypadku zmiany stawki WIBOR. Marża w okresie umownym jest stała.

3.8. O kwocie do spłaty raty kapitałowej jak i odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 5 dni przed terminem płatności.

3.9. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się , że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, a rok rzeczywistą liczbę dni w roku tj. 365 lub 366 dni.

3.10.   Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami.

3.11.   Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty wykorzystanego kredytu zgodnie z poniższym harmonogramem:

rata

1

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.01.2019

roku

rata

2

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.02.2019

roku

rata

3

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.03.2019

roku

rata

4

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.04.2019

roku

rata

5

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.05.2019

roku

rata

6

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.06.2019

roku

rata

7

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.07.2019

roku

rata

8

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.08.2019

roku

rata

9

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.09.2019

roku

rata

10

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.10.2019

roku

rata

11

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.11.2019

roku

rata

12

 

w wysokości

4 400,00 zł

 

płatne do dnia

20.12.2019

roku

rata

13

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.01.2020

roku

rata

14

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.02.2020

roku

rata

15

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.03.2020

roku

rata

16

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.04.2020

roku

rata

17

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.05.2020

roku

rata

18

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.06.2020

roku

rata

19

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.07.2020

roku

rata

20

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.08.2020

roku

rata

21

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.09.2020

roku

rata

22

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.10.2020

roku

rata

23

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.11.2020

roku

rata

24

 

w wysokości

15 600,00 zł

 

płatne do dnia

20.12.2020

roku

rata

25

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.01.2021

roku

rata

26

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.02.2021

roku

rata

27

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.03.2021

roku

rata

28

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.04.2021

roku

rata

29

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.05.2021

roku

rata

30

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.06.2021

roku

rata

31

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.07.2021

roku

rata

32

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.08.2021

roku

rata

33

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.09.2021

roku

rata

34

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.10.2021

roku

rata

35

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.11.2021

roku

rata

36

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.12.2021

roku

rata

37

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.01.2022

roku

rata

38

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.02.2022

roku

rata

39

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.03.2022

roku

rata

40

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.04.2022

roku

rata

41

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.05.2022

roku

rata

42

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.06.2022

roku

rata

43

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.07.2022

roku

rata

44

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.08.2022

roku

rata

45

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.09.2022

roku

rata

46

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.10.2022

roku

rata

47

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.11.2022

roku

rata

48

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.12.2022

roku

rata

49

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.01.2023

roku

rata

50

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.02.2023

roku

rata

51

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.03.2023

roku

rata

52

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.04.2023

roku

rata

53

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.05.2023

roku

rata

54

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.06.2023

roku

rata

55

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.07.2023

roku

rata

56

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.08.2023

roku

rata

57

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.09.2023

roku

rata

58

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.10.2023

roku

rata

59

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.11.2023

roku

rata

60

 

w wysokości

10 000,00 zł

 

płatne do dnia

20.12.2023

roku

3.12.   Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty kredytu do dnia 31.12.2023 r. Spłata odsetek nastąpi do dnia 31.12.2023 r.

3.13.      Za datę faktycznej spłaty kredytu, odsetek i innych należności przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu.

3.14.      W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, Prawa bankowego oraz wekslowego i czekowego.

Wspólny Słownik Zamówień: usługi udzielenia kredytu 66113000-5.

 1. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę związaną z

Realizacją zamówienia w terminie od podpisania umowy do 31.12.2023 roku.

Termin uruchomienia kredytu – od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 roku w terminach i transzach na podstawie dyspozycji płatniczej Zamawiającego

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny

5.1. Ceną ofertową wymienioną Formularzu ofertowym zamówienia jest całkowita cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.2. W formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 należy przedstawić kalkulację ceny uwzględniając wysokość marży.

5.3. Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy składające się na wykonanie usługi:

a)       oprocentowanie zmienne kredytu, liczone w oparciu o stawki WIBOR 1M z 3 grudnia 2018 r. - wynoszącą  1,64%, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,

b)       stałą marżę wyrażoną w pkt. proc. w skali roku.

5.4. Cena oferty, którą należy wpisać do formularza ofertowego stanowi sumę kwoty odsetek wynikających ze zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M i stałej marży, przy czym dla wyliczenia należy przyjąć:

- stopę procentową WIBOR 1M z dnia 3 grudnia 2018 r.  tj. 1,64%,

-      kwotę zobowiązania Zamawiającego z zaciągniętego kredytu, przyjmując dla wyliczenia ceny, że uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy w dniu 27 grudnia 2018 r.,

-       spłatę kredytu w kwartalnych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat zamieszczonym w pkt. 3.11.

5.5. W ofercie należy podać całkowitą cenę oferty brutto obejmującą należny VAT (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług -tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1221 z późn.zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy.

5.6. Cenę oferty należy wyliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwotę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się.

 1. Miejsce i sposób uzyskania informacji dodatkowej określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23

95-063 Rogów

tel. 46-874 80 12

e-mail: skarbnik@rogow.eu

 1. Kryteria wyboru ofert: Kryterium wyboru ofert - najniższa cena ofertowa - 100 %.
 2. Wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)       spełniają warunki określone w zapytaniu ofertowym,

b)    spełniają wymagania zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.),

Spełnienie powyższych warunków oferent przedstawia w formie oświadczenia zawartego w ofercie.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę pisemną w języku polskim należy złożyć na załączonym do zapytania ofertowego formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Udzielenie długoterminowego kredytu w łącznej kwocie 600.000,00 zł”.

Do oferty należy dołączyć:

-      wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia: 18.12.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Gmina Rogów, ul. Żeromskiego 23, sekretariat urzędu.

Otwarcie ofert dnia 2018.12.18 godz. 10:15.

Wyniki zostaną podane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej www.rogow.eu oraz przekazane oferentom, którzy złożyli oferty na piśmie.

 1. Dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy:

Przed podpisaniem umowy Wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

1)       zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, jeżeli ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1876 ze zmianami) nakłada obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 1. Osoba upoważniona do udzielania informacji w sprawie zamówienia:

stanowisko                              skarbnik gminy

imię i nazwisko                       Agnieszka Lewandowska

tel.                                           46-874 80 12

fax.                                         46-874 80 86

w godzinach pracy zamawiającego 8:00 - 16:00 poniedziałek, pozostałe dni 7:00-15:00

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy,
  1. Uchwała Nr 270/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok.
  2. Uchwała Nr 276/XL/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 19 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XXXIX/2018 Rady Gminy w Rogowie z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok
  3. Uchwała nr V/249/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 października 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Rogów

Pozostałe informacje na stronie internetowej zamawiającego: www.rogow.eu/bip

Wyświetlono: 517

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry