Wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych

WYKAZ

Gmina Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.121),
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Rogów i osób fizycznych, w której udział 5132/10809 części Gminy Rogów przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości.

 

L.P

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma

oddania nieruchomości

Cena

nieruchomości

[zł]

 

 

nr

działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha

 

 

 

1

2

4

5

6

7

8

9

10

1

Gmina Rogów, Przyłęk Duży 48, obręb 0012 Przyłęk Duży

75/1

LD1B

00019564/0

(działka bez zobowiązań i obciążeń)

0,0835

Nieruchomość lokalowa 51,32 m2 z udziałem 5132/10809 w gruncie  położona w centrum wsi Przyłęk Duży. Działka gruntu o kształcie nieregularnym, zabudowana jest drewnianym budynkiem w złym stanie technicznym.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodnej. Nieruchomość wpisana do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr 19/XL/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28.09.2010 r., działka 75/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1MNr - przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej

 

Sprzedaż bezprzetargowa udziału wynoszącego 5132/10809 części, w prawie własności nieruchomości, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.

 

9 470,00 zł

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 23.10.2018 r. do dnia 12.11.2018 r.

Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do 04.12.2018 r.

Szczegółowe warunki bezprzetargowej sprzedaży ww. nieruchomości zostaną określone w protokole uzgodnień spisanym z nabywcą po dniu 04.12.2018 r., który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 12 albo telefonicznie pod nr (46) 874-80-12 od poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Wyświetlono: 574

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry