Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie

Rogów, dnia 23 października 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

tel. 46-874 80 12, fax 46-874 80 86

sekretariat@rogow.eu

NIP: 833-10-08-614

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Rogowie.
2.   Opis przedmiotu zamówienia:

1)    Siedziska piankowe,

2)    Stoliki dla dzieci,

3)    Krzesełka  dla dzieci,

4)    ZESTAWY kolorowe meble,

5)    Mebelki z siedziskami do kącików zabaw,

6)    Szafki ekspozycyjne  do sal,

7)    Biurka do sal,

8)    Wyposażenie pokoju intendenta:  Biurko, szafy, regał, półki,

9)    Wyposażenie  magazynków przy salach: regały, szafy,

10)  Pokój nauczycielski: Szafy zamykane, regały, komoda, stoły konferencyjne ,

11)  Pokój dyrektora: Szafy, biurko, sejf, regały , półki , komoda,

12)  Drukarki,

13)  Lustra do łazienek,

14)  Ławeczki,

15)  Drabinka do ćwiczeń,

16)  Kształtki,

17)  Suchy basen z piłeczkami,

18)  Materace szkolne,

19)  Kącik dla rodzica: Stolik , sofa, fotele, wieszak na odzież,

20)  Wyposażenie pokoju konserwatora: Stół roboczy , szafa , regał.

3.   Szczegółowy opis poszczególnych elementów wyposażenia zawiera formularz ofertowy – załącznik do zapytania ofertowego.
4.   Wymagane parametry i warunki:

-        Meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej melaminowanej wg DIN68765 w klasie higieniczności E1.
-        Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża zaokrąglone w taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże wiernie odzwierciedla kolor i strukturę dekoru płyty meblowej.
-        Do połączeń korpusów mebli zastosowane złącza mimośrodowe gwarantujące trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów.
-        Otwory widoczne po montażu mebli, łby śrub i wkrętów maskowane zaślepkami w kolorze płyty meblowej.
-        Wszystkie meble fabrycznie nowe, wykonane profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, z trwałym oznaczeniem producenta, dostarczone  kompletne i w całości.
-        Wszystkie dostarczone meble oraz elementy wyposażenia kompletne, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

-        Dostarczony sprzęt oraz materiały użyte do wykonania elementów wyposażenia dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadające wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniające wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa użytkowania (w przedszkolu). Dostawca zobowiązuje się przedstawić wszystkie w/w dokumenty wraz z dostawą sprzętu.

5.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.   Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (nieprzekraczalny): do 14.12.2018 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

-       opatrzona pieczątką firmową,

-       posiadać datę sporządzenia,

-       zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

-       podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rogow.eu , faksem     na nr: 46-874 80 86,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy w Rogowie do dnia 30 października 2018 r. do godziny 12:00.
3.         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.         Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    Cena 80% (max 80 pkt.)

2)    Warunki gwarancji 20% (max 20 pkt.).

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  30 października 2018 r. a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Gminy Rogów oraz przesłany wszystkim oferentom.
  • jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Ryszard Bigoszewski pod numerem telefonu 46-874 80 12, w. 26 oraz adresem email: oswiata@rogow.eu

IX. UWAGI KOŃCOWE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • prowadzenia negocjacji w celu zawarcia umowy
  • uzyskania szerszych informacji dotyczących złożonej oferty
  • rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do żadnego określonego działania. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części, bez względu na jej zawartość cenową i nie zobowiązuje do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji ze składającym ofertę, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.
4. Na podstawie złożonej oferty oraz procesu negocjacyjnego zostanie podpisana umowa na zakup wyposażenia meblowego dla Gminnego Przedszkola w Rogowie..
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego.
6. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania i/lub odstąpienia od ewentualnych negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

IX. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Szczegółowy opis wyposażenia dla Gminnego Przedszkola w Rogowie

Wyświetlono: 377

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry