Zapytanie ofertowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest

IRG.6232.2.2018                                                                               Rogów,  18 września 2018 r.

 

 Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro na

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest zadanie:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rogów w 2018 r.” w tym:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe pochodzące z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych) z terenu nieruchomości osób fizycznych (33 nieruchomości na terenie gminy Rogów). Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około  98,00 Mg.

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

- Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, transport oraz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub składowania. Szacowana masa odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosi ok.  98,00 Mg.

3. Zleceniodawca zastrzega, że ilość nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest może ulec zmianie.

4. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest, Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy wybranemu w drodze niniejszego postępowania po podpisaniu umowy. Zleceniobiorca ma obowiązek ustalenia z mieszkańcami wskazanymi w wykazie dokładnych terminów odbioru wyrobów zawierających azbest. Informacje o ustalonym terminie Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy w formie harmonogramu.

5. Koszty ważenia odbieranych wyrobów zawierających azbest ponosi Zleceniobiorca.

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac (w terminie, co najmniej 7 dni) dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi  pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz.U. nr 71, poz. 649, z 2010 r., Nr 162, poz. 1085)

7. Zleceniobiorca jest zobowiązany dołączyć do faktury wystawionej za całą wykonaną usługę:

- dokument potwierdzający zgłoszenie przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenie nadania);

- opracowany przez Zleceniobiorcę szczegółowy harmonogram prac;

- karty przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrał wyroby zawierające azbest z podpisem przedstawiciela Zleceniodawcy;

- dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu).

8. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy.

8. Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 października 2018r.

9. Termin złożenia oferty: 24 września 2018 r.

10. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym oraz dołączyć do niej wskazane w tym formularzu dokumenty.

Wyświetlono: 450

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry