OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów ”

zadanie:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu 
                kanalizacji tłocznej z miejscowości Rogów do miejscowości Felicjanów k/Koluszek .

IRG..6733.1.2018   Rogów, dn.19.07.2018r.                                                                    

  

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 51 ust.3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:  

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Rogów ”,

 

zadanie:  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rogów, Marianów Rogowski i Wągry oraz rurociągu 
                kanalizacji tłocznej z miejscowości Rogów do miejscowości Felicjanów k/Koluszek na działkach:

                Gmina Rogów

  obręb Olsza,   dz. nr 228, 334;

                  obręb Rogów, dz nr.: 688, 689, 687/2,694;

                  obręb Wagry,  dz. nr: 100,111, 99,110, 97,109, 98, 105/1,107,105/2,108,106,246,112;

  obręb Wagry Nowe,  dz. nr:11,53,54,5723,25/2,27,29/6,38,39,49/2,23/2,27/2,21/4,11/2,11/1,36,35;

  Gmina Koluszki

  obręb Jeziorko, dz. nr 9,10,11,12,13/2;

                obręb Felicjanów, dz nr. 18,36,46/2,46/1,47,97/1,110/1,111/1,131/3,131/4,131/5,131/6,159;


w dniu 19.07.2018r. Wójt Gminy Rogów  wydał decyzję znak: IRG.6733.1.2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rogowie, pokój nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 . Stronie zawiadomionej o wydaniu decyzji kończącej postępowanie, w formie obwieszczenia a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, służy prawo złożenia wniosku o wydanie odpisu decyzji. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis żądanego dokumentu ma być stronie udostępniony. Udostępnienie odpisu nie stanowi wydania z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów w myśl art. 73 § 2 k.p.a.

 

 

WÓJT  GMINY  ROGÓW                           

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.- wyciąg):

Art.49. § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49b. § 1. W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

§ 2. Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

 

Wyświetlono: 398

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry