XXXVI sesja Rady Gminy w Rogowie

  W środę 20 czerwca odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy w Rogowie. Miała szczególny charakter, ponieważ Rada Gminy decydowała o udzieleniu Wójtowi absolutorium budżetowego. Jest to akt o szczególnym charakterze, ponieważ organ uchwałodawczy (rada gminy), ocenia czy działalność finansowa prowadzona przez organ wykonawczy (wójt), jest zgodna z prawem. Rada Gminy w Rogowie po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogów za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej rekomendującej Radzie udzielenie absolutorium, podjęła uchwałę jednogłośnie.
  Pan Wójt podziękował radnym za udzielenie absolutorium, powiedział, że sesja „absolutoryjna” jest dla niego szczególnym momentem, jest podsumowaniem budżetu za zeszły rok. Podkreślił fakt jednogłośnego podjęcia uchwały, stwierdził, iż wypracowanie modelu wspólnego działania organów gminy, pozwoliło na realizację zaplanowanych inwestycji. Przedstawił prezentację obrazującą wzrost dochodów i wydatków budżetowych Gminy Rogów na przestrzeni ostatnich lat, zaznaczając, iż w głównej mierze, ta zmiana odnosi się do wydatków inwestycyjnych. Jednocześnie następuje systematyczne zmniejszanie zadłużenia. Powiedział, że Gmina dba, aby ograniczać i kontrolować wydatki bieżące.
Dane przedstawione przez Wójta:

dochodybudzetowe.jpg

wydatkibudzetowe.jpg

wydatkimajatkowe.jpg

zadluzenie.jpg

Radni podjęli jeszcze 8 innych uchwał:
- uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek o nr ewid. 125/1 i 126 w obrębie Popień,
- uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2017,
- uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy (uchwała ta obniżyła wynagrodzenie Wójta),
- uchwała w sprawie zniesienia pomnika przyrody (w Rogowie, ul. Akademicka),
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogów na 2018 rok,
- uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018- 2023,
- uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (276.111,00 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie"
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej (jest to zgoda Rady na wydzierżawienie na okres 30 lat, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działki o nr 21/4 w obrębie geodezyjnym Rogów PGR, z przeznaczeniem pod budowę stacji LNG oraz ustala stawkę rocznego czynszu dzierżawnego na kwotę 3.000 złotych. Jest to kolejny krok na drodze budowy sieci gazyfikacyjnej w Rogowie).
  Na zakończenie sesji Pan Wójt zaprosił radnych i sołtysów na plac budowy nowego przedszkola, aby mogli na miejscu, osobiście zapoznać się z przebiegiem prac.

img_2034.jpg

img_2056.jpg

img_2060.jpg

img_2063.jpg

img_2075.jpg

Wyświetlono: 938

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry