Skorzystaj z dotacji - wymień kocioł starej generacji na proekologiczne źródło ciepła

logawfos.png

Program dotyczy całej Gminy Rogów

Gmina Rogów planuje w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II.

 

Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie wymiany ogrzewania na terenie gminy Rogów, realizowane w latach 2018– 2019. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U 2012 r. poz. 1031), poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie województwa łódzkiego.

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 50%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Rogów zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w w/w programie.

 

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta Gminy Rogów.

 

Prosimy zainteresowanych mieszkańców Gminy Rogów o składanie wstępnych deklaracji udziału w programie w terminie do dnia 13 czerwca 2018r.

 

Na podstawie wstępnych deklaracji, które wpłyną, Gmina złoży wniosek o dofinansowanie, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisze umowę.

 Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2019 r.

  1. Intensywność dofinansowania

1) Intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych zadania określonych w pkt 2 i nie może przekraczać limitów określonych w ppkt od 2) do 4);

2) Dla źródeł ciepła o mocy do 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wynosi:

a) dla kotłowni gazowej, olejowej wynosi 12.000,00 zł;

b) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 10.000,00 zł;

c) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 10.000,00 zł;

d) dla kotłowni na biomasę 12.000,00 zł;

e) dla kotłowni węglowej – węgiel kamienny (piec 5 generacji oraz ekoprojekt) wynosi 6.500,00 zł;

f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła wynosi 12.000,00 zł;

g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła wynosi 15.000,00 zł.

3) Dla źródeł o mocy wyższej niż 40 kW kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o podane poniżej kwoty za każdy kW powyżej 40 kW:

a) dla kotłowni gazowej, olejowej 400,00 zł/kW

b) dla podłączenia do sieci cieplnej 400,00 zł/kW

c) dla ogrzewania elektrycznego 300,00 zł/kW

d) dla kotłowni na biomasę 500,00 zł/kW

e) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny) 250,00 zł/kW

f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła 1 000,00 zł/kW

g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła 1 200,00 zł/kW

Wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do maksymalnej mocy znamionowej instalowanego źródła ciepła.


4) Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł w przypadku inwestycji realizowanych przez osoby fizyczne, a w przypadku inwestycji realizowanych przez pozostałych Odbiorców Końcowych w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal mieszkalny.


2. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

1) Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem a Funduszem do 30.09.2019 r.

2) Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego udokumentowane w postaci zapłaconych faktur lub rachunków, w tym:

a) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;

b) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;

c) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu;

d) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej;

e) koszty wykonania węzła cieplnego;

f) koszty wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

3) Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta - jednostkę samorządu terytorialnego, oraz koszty ponoszone przez Odbiorcę Końcowego nie wymienione w pkt 2
ppkt 2).

4) Podatek VAT nie może stanowić kosztów zadania jeżeli Odbiorcy końcowemu przysługuje prawo do jego odliczenia.

Formularz deklaracji

Informacji udziela:

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Rogowie

Inspektor Grzegorz Strożek tel. 46/874 80 70 wew. 20 – I piętro pok. 26

Podinspektor Paulina Kowalczyk tel. 46/874 80 70 wew. 31 – parter pok. 12

 

Deklaracje przyjmowane będą do dnia 13 czerwca 2018 r. w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 12 i 26. 

Wyświetlono: 2356

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry