Obserwatorium astronomiczne w Szkole Podstawowej w Rogowie

Trwają prace związane z budową Obserwatorium Astronomicznego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie. Prace te są realizowane w ramach zadania pn: „Przebudowa poddasza i dachu budynków Zespołu Szkół w Rogowie wraz z montażem kopuły obserwacyjnej i niezbędną infrastrukturą oraz adaptacja pomieszczenia budynku do celów dydaktycznych”.

NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH

DZIAŁANIE: VII.4 EDUKACJA

PODDZIAŁANIE: VII.4.3 EDUKACJA OGÓLNA

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności i jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego poprzez przebudowę poddasza i dachu budynków Szkoły Podstawowej w Rogowie na zautomatyzowane obserwatorium oraz stworzenie multiprzedmiotowego laboratorium na potrzeby kształconych uczniów i członków lokalnych społeczności. Ponadto elementem uzupełniającym inwestycję będzie doposażenie pracowni przyrodniczej oraz informatycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne, które pozwolą na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będą stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.
Zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego poddasza budynków szkoły i dachu na obserwatorium oraz adaptację sali dydaktycznej – laboratorium wraz z niezbędnym wyposażeniem.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  1. Roboty budowlane

• wykonanie kopuły obserwacyjnej z teleskopem, na stropie poddasza/dachu (zaadaptowanym częściowo na taras),

• wzmocnienie istniejącego stropu poddasza,

• przebudowę świetlików dachowych,

• demontaż fragmentu dachu,

• wykonanie nowej ściany szczytowej,

• przebudowę pomieszczeń na poddaszu (wykonanie drogi dla obsługi technicznej kopuły obserwacyjnej wraz z wyposażeniem),

• doprowadzenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych do obowiązujących norm w zakresie planowanej przebudowy,

• przebudowę instalacji odprowadzenia wody deszczowej,

• wykonanie instalacji odgromowej,

• przebudowę instalacji wentylacji,

• adaptację pomieszczenia w budynku dla sali dydaktycznej - laboratorium, w którym, uczniowie będą mogli oglądać obraz z teleskopu oraz brać udział w zajęciach edukacyjnych,

• dostosowanie parteru budynku, dla osób niepełnosprawnych, tak aby mogli korzystać z sali dydaktycznej – laboratorium,

• doprowadzenie do wszelkich pomieszczeń (w tym klatka schodowa, sala dydaktyczna), niezbędnych instalacji, w zakresie planowanej przebudowy wraz z doprowadzeniem ich do wymogów obowiązujących norm i przepisów (w tym ochrony ppoż., BHP, sanepidu).

  1. Zakup wyposażenia

• Wyposażenie obserwatorium,

• Wyposażenie laboratorium,

• Wyposażenie pracowni przyrodniczej,

• Wyposażenie pracowni informatycznej,

 

PLANOWANE NAKŁADY INWESTYCYJNE

Całkowite nakłady inwestycyjne na realizacje projektu wynoszą 788 905,59 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 624 486,66 zł, a wydatki niekwalifikowalne wynoszą 164 418,93 zł. Na kwotę tą składają się koszty prac przygotowawczych (studium wykonalności, PFU, dokumentacja techniczna), koszty robót budowlanych z wyposażeniem (przebudowa poddasza i dachu budynków szkoły na obserwatorium oraz adaptacja pomieszczenia budynku na salę dydaktyczną - laboratorium wraz z niezbędnymi instalacjami), koszty doposażenia pomieszczeń dydaktycznych (obserwatorium, laboratorium, pracowni przyrodniczej i informatycznej) oraz koszty nadzoru inwestorskiego i promocji projektu. Dofinansowanie na poziomie 85,00% kosztów kwalifikowalnych, wartość dofinansowania: 530 813,66 zł. Realizacja inwestycji ma zostać zakończona do 31.08.2018 roku.
Wykonawcą jest firma Civil Construction Sp. z o. o z Pabianic. Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.
W tym tygodniu na dachu szkoły została zamontowana kopuła obserwacyjna w której zostanie umieszczony teleskop.

Wyświetlono: 1365

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry