Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR

oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, poz. 1566, poz. 1999, z 2018 r. poz. 810) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Rogowie uchwały nr 243/XXXIV/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Rogów PGR.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu planu zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.
Przedmiotem zmiany planu będzie ustalenie przeznaczenia terenów, określenie sposobów zagospodarowania przestrzeni wynikających z polityki przestrzennej Gminy.

Każdy ma prawo składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: sekretariat@rogow.eu.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Rogów.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Rogów
Daniel Kołada

Wyświetlono: 378

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry