Termomodernizacja Budynku oraz Modernizacja Systemu Grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie

8 marca został rozstrzygnięty przetarg na zadanie: „Termomodernizacja Budynku oraz Modernizacja Systemu Grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm: Eco-Therm Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz - Lider Konsorcjum, Grupa Ekoenergia Sp. z o.o Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice - Partner Konsorcjum.
  Łączny koszt projektu wyniesie: 2.473.733,06 zł w tym dofinansowanie uzyskane przez Gminę Rogów z Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT 1.689.939,06 zł.
  W wyniku wykonania robót budowlanych obiekt szkoły poddany zostanie kompleksowej termomodernizacji, której zakres obejmować będzie:

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm (0,032 W/mK) metodą lekką mokrą.

2. Wymianę okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K

3. Wymianę drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K

4. Modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę grzejników na nowe oraz sieci przewodów wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą

5. Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG o pojemności nie mniejszej niż 6,4 m3.

6. Wymianę opraw oświetlenia wbudowanego na nowe ze źródłami LED.

7. Montaż liczników ciepła dla c.o. i c.w.u.

  W ramach wymiany stolarki zostaną wymienione okna na okna jednoramowe, trzyszybowe o skrzydłach uchylnych i uchylno-rozwieranych otwieranych do wewnątrz. Będą one posiadać nawiewniki higrosterowane (o wydajności od 5 do 35 m3/h w górnej ramie okiennej). Okna z profili 5 komorowych PCV. Szyby dwukomorowe zespolone z szybą niskoemisyjną i przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem szlachetnym. Współczynnik przenikania ciepła dla całego ma wynosić Uw≤ 0,90 W/m2K. W przypadku stolarki drzwiowej, drzwi będą wykonane z profili aluminiowych z przekładką termiczną z przeszkleniem dwukomorowym.
  Nastąpi wymiana źródła ciepła, z dotychczasowego ogrzewania olejowego na pompy ciepła, które zostaną posadowione na gruncie na terenie szkoły. Pompy ciepła będą stanowiły podstawowe źródło ciepła dla instalacji ogrzewczej i c.w.u w budynku. Źródłem szczytowym będą kotły gazowe kondensacyjne. Wstępnie dobrano 5 pomp gazowych absorpcyjnych oraz 3 kotły gazowe kondensacyjne pracujące jako źródło szczytowe oraz wspomagające sanitarny wygrzew termiczny instalacji c.w.u.
  Inwestycja będzie realizowana metodą projektuj – wybuduj i ma zostać zakończona do 31 sierpnia 2018 r.

unialodzkiepolskastopka.png

Wyświetlono: 800

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry