Pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 122 obręb 1 - Jasień gm. Rogów

WÓT GMINY ROGÓW
ogłasza
pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości
oznaczonej nr 122 obręb 1 – Jasień gm. Rogów
1. Oznaczenie nieruchomości :
Działka gruntu Nr 122 obręb nr 1 Jasień o pow. 0,53ha dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest KW Nr LD1B/00033904/0
Działka położona przy drodze asfaltowej, posiada dostęp do sieci elektrycznej, zabudowana starym budynkiem szkoły o pow. 195m2 kubatura 780m3 – budynek przeznaczony do rozbiórki .
Działka leży w obszarze na który brak jest planu zagospodarowania przestrzennego
2. Warunki udziału w przetargu
W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni oraz inne osoby, które zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (tj.Dz.U. z 2016r poz. 2052 z późn. zmianami) mogą być nabywcami nieruchomości rolnej.
3. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza za całą nieruchomość wynosi 53.160,00zł (słownie : pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych )
4. Informacja dotycząca obciążeń nieruchomości
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.
5. Termin i miejsce przetargu
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej
Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie pok. nr 20 – (sekretariat) do dnia19 stycznia 2018r do godz. 1500 w zamkniętych kopertach .
Koperta dla części jawnej winna być opatrzona napisem:
„ Przetarg – dz. 122 Jasień -kwalifikacja ”
i winna zawierać oświadczenie , że oferent:
1. Spełnia warunek udziału w przetargu, o którym mowa w punkcie 2 ogłoszenia
2. zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń . ( wzór oświadczenia do pobrania)
Koperta dla części niejawnej winna być opatrzona napisem:
„ Przetarg – dz. 122 Jasień – oferta cenowa ” (wzór oferty do pobrania)
6. Wadium
a) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 3.000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych, które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Rogowie lub na konto Gminy Rogów (numer konta 14 8781 0006 0050 0005 2000 0040 - Bank Spółdzielczy w Andrespolu oddział Rogów w terminie do dnia 19 stycznia 2018r ) pod rygorem uznania , że warunek wpłaty wadium nie został spełniony .
Wadium może być wniesione w pieniądzu , obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na konto Gminy Rogów
Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż trzy dni od odwołania lub zamknięcia przetargu .Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub w inny sposób uchyla się od zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu lub inny sposób uchyla się od zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Przebieg przetargu
Część jawna przetargu odbędzie w dniu 25 stycznia 2018r o godz. 1000 pok. nr 4 – sala posiedzeń
Komisja przetargowa otworzy złożone koperty opatrzone napisem „ Przetarg – dz. 122 Jasień -kwalifikacja ”
Po otwarciu kopert z dopiskiem „kwalifikacja” komisja przetargowa sporządzi listę osób dopuszczonych do przetargu i wyznaczy termin części niejawnej przetargu.
Informacje powyższe zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rogowie oraz na stronie internetowej BIP
Część niejawna
W części niejawnej komisja przetargowa dokona otwarcia ofert , które zakwalifikowały się do tego etapu i wybierze najkorzystniejszą ofertę . Z przebiegu czynności sporządzony zostanie protokół .
Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu . Ponadto zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Informacje dodatkowe
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.
Informuje się o braku możliwości rozłożenia ceny na raty.
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 , pok. nr 13 , Pon. 800 – 1500 800 – 1600, wt. – pt. w godz. 700 – 1500 , Tel. 46 874-80-70 wew. 32 , pracownik upoważniony do kontaktu z oferentami Barbara Balcerak-Makowska
Ogłoszenie wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy oraz publikuje się na stronie internetowej Gminy Rogów bip.rogow.eu

Opublikowano: 20 grudnia 2017 12:04

Kategoria: Przetargi

Załączniki:

druk_oferty.pdf [394.87 KB]

oswiadczenie.pdf [168.49 KB]

Wyświetleń: 525

Urząd Gminy w Rogowie

Realizacja: IDcom-web.pl