Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach

loga.jpg

Gmina Rogów zakończyła realizację zadania: „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach” o wartości wynoszącej 517.173,57 zł. Dofinansowanie zadania ze środków europejskich wynosi 85%. 

   Zakończyły się prace nad zadaniem „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Wągrach”, polegającym na kompleksowej termomodernizacji budynku szkoły poprzez dostosowanie termoizolacyjności ścian zewnętrznych i stropu poddasza do obowiązujących przepisów oraz wymianę źródła ciepła i instalacji c.o.  
    Zadanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2. Termomodernizacja budynków.
Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w przetargu nieograniczonym, było konsorcjum firm : ECO-THERM Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II 177/179 i Enviroenergi Sp. z o.o., 99-400 Łowicz, ul. Księżacka 5.
Wartość inwestycji wynosi 517 173,57 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85 % kwoty netto czyli kwotę 357 396,37 zł. Kwota 159 777,20 zł pochodzi z budżetu Gminy Rogów.
    W ramach tego zadania wykonano m. in.: demontaż i montaż stolarki okiennej, ocieplenie ścian budynku metodą „lekką mokrą”, ocieplenie stropu poddasza. Ponadto inwestycja obejmuje wymianę źródła ciepła poprzez zastosowanie pompy ciepła solanka - woda Viessmann Vitocal 300-G o mocy grzewczej 42,8kW. Pompa ciepła została umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu z przeznaczeniem na centralę cieplną o powierzchni 11,8 m2 i kubaturze 28 m3. Dolnym źródłem dla pompy ciepła jest 8 wymienników pionowych z u-rurkami o głębokości 80m wykonanymi wg projektu geologicznego i połączone rurociągami rozprowadzającymi i dobiegowymi poprzez studnię zbiorczą z pomieszczeniem centrali cieplnej. Wykonana została nowa instalacja c.o. z grzejnikami płytowymi o parametrach pracy 46/40°C. Na dachu szkoły zlokalizowana została elektrownia fotowoltaiczna w postaci paneli fotowoltaicznych  o mocy maksymalnej 3 kWp.
Inwestycja podzielona była na dwa etapy, z których pierwszy dotyczący prac termomodernizacyjnych budynku realizowany był w okresie sierpień – grudzień 2016 roku i drugi etap  – prace instalacyjne centralnego ogrzewania i wymiana kotłowni zasilanej kotłem olejowym na kotłownię zasilaną pompą ciepła realizowany był w czasie wakacji w 2017 roku. 
    Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku oraz modernizacja systemu grzewczego poprzez kompleksową termomodernizację tego obiektu, co w dużym stopniu przyczyni się do poprawy jego parametrów użytkowych. Obiekt został również dostosowany do obowiązujących przepisów prawa w szczególności w zakresie ewakuacji i ochrony pożarowej. Znacząco poprawi się również komfort pracy uczniów oraz pedagogów. W wyniku działań termomodernizacyjnych przeprowadzonych w ramach niniejszego projektu nastąpi polepszenie warunków użytkowania budynku na skutek zmniejszenia strat ciepła przez przenikanie przez ściany zewnętrzne i przez strop, zmniejszenia strat ciepła w wyniku przenikania przez okna oraz zmniejszenia strat na podgrzanie powietrza wentylacyjnego. Nastąpi również podwyższenie sprawności ogrzewania poprzez wprowadzenie nowoczesnej technologii i dostosowanie instalacji c.o. Efektem przeprowadzonych prac będzie uzyskanie znacznego efektu ekonomicznego w postaci oszczędności eksploatacyjnych ciepła, co przekłada się na kwoty pieniężne zaoszczędzone przez szkołę. Dodatkowym efektem termomodernizacji tego budynku jest także zmiana jego elewacji. Wygląda teraz dużo lepiej.

Zdjęcia kotłowni w technologii 360

Wyświetlono: 1666

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry