Inwestycje drogowe 2017 roku za ponad 3,5 mln zł.

Przebudowa drogi Przyłęk Duży – Kobylin

Gmina Rogów pozyskała środki unijne w kwocie 1.302.784,00 zł na całkowitą przebudowę drogi powiatowej Nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin, długości 5.200 metrów. Wkład własny projektu został podzielony po równo pomiędzy Gminę Rogów i Powiat Brzeziński i wyniósł 779.708,14 zł. Środki zostały pozyskane w konkursie w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

19 września 2016 r. Wójt Daniel Kołada podpisał umowę z Województwem Łódzkim na dofinansowanie tej inwestycji. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród 7, jakie wpłynęły do Urzędu Gminy, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. W ramach przedsięwzięcia droga została przebudowana w granicach istniejącego pasa drogowego. Wcześniej szerokość nawierzchni bitumicznej wynosiła średnio zaledwie 4,40 m.

Stan techniczny tej drogi był bardzo zły i wymagał szybkiej przebudowy i poszerzenia do. 5,50 m, poza odcinkiem przy Szkole Podstawowej w Przyłęku Dużym, gdzie w celu uspokojenia ruchu zaprojektowano zwężenie jezdni szerokości do 5,00 m.

W ramach przebudowy powstały pobocza o szerokości 0,75 m.

Całkowite koszty budowy po uwzględnieniu kosztów niekwalifikowalnych wyniosły 2.082.492,14 zł.

Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Rogów a Powiatem Brzezińskim w sprawie współfinansowania tej inwestycji nakładało na Powiat obowiązek przeprowadzenia przebudowy drogi powiatowej Nr 2939E na odcinku 700 m od skrzyżowania z przebudowywaną drogą Nr 5103E do granicy Józefowa i Stefanowa. Powiat Brzeziński wywiązał się z tego zobowiązania, dzięki czemu jeden z najgorszych odcinków, biegnący w Stefanowie wzdłuż lasu, został poszerzony i przykryty nowym asfaltem. 


Remont drogi w Jasieniu

W czerwcu ubiegłego roku roku w miejscowości Jasień doszło do olbrzymiego zniszczenia drogi gminnej Nr 121155E na odcinku długości 510 m. W związku z tym Gmina Rogów wystąpiła do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o przyznanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po przeprowadzeniu na miejscu wizji przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gminie Rogów przyznano środki na przebudowę zniszczonej drogi w kwocie 432.621,00 zł.

W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego została wybrana oferta firmy WŁODAN z Porszewic.

11 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą, mimo wielu trudności w trakcie prac ziemnych wykonawca dotrzymał terminu zakończenia prac. Odbiór robót budowlanych miał miejsce 28 lipca 2017 r.

 Zakres robót obejmował wykonanie m.in. następujących prac: 
- roboty pomiarowe,

- mechaniczne karczowanie zagajników,

- roboty ziemne,

- wykopy i przekopy wykonywane koparkami,

- formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami,

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,
 - rowy odwadniające,
 - umieszczenie przepustów pod zjazdami,

 -  ręczne formowanie nasypów,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 31,5 mm grubości 25 cm, 
 - wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, 
 - wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm,

Obecna szerokość jezdni wynosi 5,0 m, poboczy 0,75 m, zaś długość przebudowanego odcinka 510 m. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 618.769,66 

 

Budowa drogi w Nowych Wągrach

31 października został dokonany odbiór dotyczący wykonania inwestycji pn.: „Rozbudowy drogi gminnej Nr 121191E w miejscowości Nowe Wągry”. Wcześniej w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego, podczas otwarcia ofert w dniu 5 lipca okazało się, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „WŁODAN” z Porszewic. Umowa pomiędzy Gminą a wykonawcą została podpisana w dniu 2 sierpnia. Przebudowie został poddany odcinek długości 520 m. Realizacja pozostałych dwóch o łącznej długości 1 km (do granicy z Gmina Koluszki) jest zaplanowana na przyszły rok. W ramach przebudowy zostały wykonane m.in.:

- roboty pomiarowe,

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm,

- roboty ziemne przy użyciu koparek,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,

- skropienie nawierzchni emulsja asfaltową,

- wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, 
- wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm,

- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm,

- wykonanie przepustów ze ściankami czołowymi pod zjazdami.

Łączna kwota realizacji przebudowy tego odcinka drogi wyniosła 347.469,92 zł i w całości pochodzi ze środków własnych Gminy.

 

Przebudowa drogi do Wągier

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Rogów a Powiatem Brzezińskim, Gmina Rogów była także inwestorem inwestycji na drodze powiatowej Nr 2938E prowadzącej do Wągier. Przebudowie został poddany odcinek długości 960 metrów. W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- roboty ziemne,

- podbudowę z kruszywa naturalnego grubości 15 cm,

- przepust rurowy pod koroną drogi,

- przepusty rurowe pod zjazdami,

- frezowanie starej nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm,

- poszerzenie korony drogi,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - asfaltowych grubości 4 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno asfaltowych grubości 4cm,

- czyszczenie rowów, wykonanie humusowania skarp z obsiewem.

Wykonawcą inwestycji była firma „WŁODAN” z Porszewic która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym.

Łączny koszt przebudowy wyniósł 506.515,85 zł, udział finansowy Gminy Rogów wyniósł 231.451,85 zł, Powiatu Brzezińskiego 231.444,00 zł, zaś kwota 43.620,00 zł stanowi dotację pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego.

Wyświetlono: 510

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry