2 miliony dofinansowania dla Gminy Rogów

Na niemal każdej sesji Rady Gminy w Rogowie wybrzmiewają problemy związane ze stanem dróg, w szczególności dróg powiatowych, których wyższa ranga oraz znaczne natężenie ruchu wiążą się z większymi oczekiwaniami co do ich jakości. Ich łączna długość na terenie Gminy Rogów wynosi ok. 25 km.

   Zakres inwestycji Powiatu Brzezińskiego wynika ze skromnych możliwości finansowych oraz konieczności podziału środków na pięć samorządów, dlatego też do inwestycji realizowanych przez Powiat na terenie naszej Gminy dokładane są pieniądze z naszego budżetu. Jednak skala potrzeb jest duża, drogi mają charakter strategiczny, a inwestycje są realizowane w zbyt małych zakresach. Mieszkańcy oczekują radykalnych zmian, dlatego też postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. 

    Jeszcze latem 2015 Gmina Rogów złożyła propozycję, w ramach której to my pozyskamy środki unijne, natomiast wkład własny do projektu podzielimy pomiędzy samorządy po równo. Po czteromiesięcznym wahaniu, władze Powiatu zdecydowały się skorzystać z przedstawionej im oferty. Do inwestycji wybrano ponad pięciokilometrowy odcinek, od skrzyżowania w Przyłęku Dużym do kapliczki w Kobylinie, z uwagi na możliwość uzyskania wysokiej punktacji w ocenie wniosku.  Podjęte zostały uchwały o współpracy, finansowaniu zadania i przekazaniu zarządzania drogą Gminie Rogów. 
    Po przeprowadzeniu postępowania środowiskowego, 27 kwietnia, wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego. W konkursie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na ten cel przeznaczono blisko 61 milionów złotych. Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Wpłynęło aż 338 wniosków ze 127 gmin (na 159 uprawnionych) oraz 17 z 21 uprawnionych powiatów. Pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 299 wniosków. Projekt został bardzo dobrze pogotowany, ponieważ wniosek Gminy Rogów zajął 5 miejsce pod względem punktacji oraz uzyskał 5 pod względem wartości dofinansowania pozycję w województwie.  19 września została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Rogów, a Samorządem Województwa Łódzkiego na kwotę 2.095.602,00 zł. Szacowana całkowita wartość zadania to 3.331.868,34 zł. 
    Droga położona w osi wschód – zachód,  służyć będzie bezpośrednio trzem sołectwom (Przyłęk Duży, Stefanów i Kobylin). Odcinek 5,2 km zaprojektowany został z jezdnią wynoszącą 5,5 metra szerokości. Dodatkowo Powiat Brzeziński zobowiązany jest do wykonania około 750 metrów drogi od leśniczówki w Józefowie do skrzyżowania drogi Kołacin-Jeżów. 
    Poza tym Gmina zadeklarowała współfinansowanie odprowadzenia wód deszczowych w trzech miejscach na terenie Rogowa: przy Carrefourze, skrzyżowaniu ulic: Woj. Polskiego - Dworcowa, Szkolna - Żeromskiego.  
Dzięki tym środkom poprawi się diametralnie stan infrastruktury drogowej  na terenie Gminy Rogów a otrzymane dofinansowanie w wysokości ponad 2 milionów złotych, to rekordowa dla Gminy Rogów kwota uzyskanego wsparcia.
realizacja inwestycji ma celu poprawę użytkowania fragmentu drogi powiatowej nr 5103E poprzez przebudowę na odcinku od miejscowości Przyłęk Duży do miejscowości Kobylin.
    Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z odcinka, który zostanie przebudowany. Obecna nawierzchnia tej drogi jest już zniszczona a na wielu odcinkach jej stan jest tak zły, że cząstkowe remonty pozwalają jedynie uzupełniać ubytki. Oprócz tego droga jest bardzo wąska a w pasie nierównego pobocza rosną krzewy i gałęzie drzew, co sprawia, że poruszanie się po niej jest na wielu fragmentach zarówno uciążliwe jak i niebezpieczne.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Wyświetlono: 1774

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry