Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”

Rogów, dnia 13 marca 2017 r.

 Znak sprawy: OKS.271.06.2018

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia na pełnienie nadzoru inwestorskiego)

I.          ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rogów

ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów

tel. 46-874 80 12, fax 46-874 80 86                                             

sekretariat@rogow.eu        www.rogow.eu  

 

II.         TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017,  poz. 1579 ze zm.)

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie”, która obejmuje:
  • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 10 cm (0,032 W/mK) metodą lekką mokrą.
  • Wymiana okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m2K
  • Wymiana drzwi na nowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m2K
  • Modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę grzejników na nowe oraz sieci przewodów wraz z armaturą regulacyjną i odcinającą
  • Wykonanie nowego źródła ciepła - zestaw gazowych absorpcyjnych pomp ciepła z wymiennikiem powietrznym współpracujących z kondensacyjnymi kotłami gazowymi.
  • Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG o pojemności nie mniejszej niż 6,4 m3.
  • Wymiana opraw oświetlenia wbudowanego na nowe ze źródłami LED
  • Montaż liczników ciepła dla c.o. i c.w.u.

2. Wartość kosztorysowa nadzorowanych robót wynosi  1 951 272 zł netto (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa)

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z terminem realizacji inwestycji: do 31.08.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a.   posiadanego doświadczenia zawodowego:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował w sposób należyty, minimum 2 (dwa) zamówienia polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych z zakresu termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości robót każdego zamówienia co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Wykonawca do oferty załączy dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

b.   w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującymi osobami:

  • Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych –  minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.
  • Inspektor nadzoru robót sanitarnych –  minimum 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych, kanalizacyjnych, z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót sanitarnych.
  • Inspektor Nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w jednym egzemplarzu;
 2. Oferta powinna być czytelna i napisana drukiem niezmywalnym, na maszynie, wydrukowana na drukarce lub napisana odręcznie czytelnym pismem;
 3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisują osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
 4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
 5. Na kopercie /opakowaniu/ umieścić:
  • nazwę i adres Wykonawcy – dopuszcza się odcisk pieczęci z nazwą Wykonawcy
  • napis: Oferta na pełnienie nadzoru inwestorskiego
  • Nie otwierać przed 21.03.2018 r. godz. 14.00

6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia wzoru umowy do składanej oferty

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23 za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 14.00
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena 80%
 • Doświadczenie Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej – 20%.

Wykonawca otrzyma 0% - gdy wykaże 0 inwestycji zrealizowanej z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wykonawca otrzyma 10% - gdy wykaże od 1 do 2 inwestycji zrealizowanej z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wykonawca otrzyma 20% - gdy wykaże 3 i więcej inwestycji zrealizowanej z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

Wykonawca do oferty załączy wykaz zgodnie z załącznikiem nr 4.

IX.        ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY określa wzór umowy – załącznik nr 2

X.         SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM:

 1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie bądź faksem lub drogą elektroniczną.
 2. Do kontaktów z Wykonawcami uprawnieni są pracownicy:

XI.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia ofert.

XII.       ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający  zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania  zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Podmiot, którego oferta zostanie wybrana;
 2. Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Załączniki:

 1. Wzór formularza oferty
 2. Wzór umowy
 3. Wykaz osób.
 4. Wykaz usług.

Wyświetlono: 238

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry