Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe Wągry

Gmina Rogów w trybie zapytania ofertowego wybrała na wykonanie „Remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe Wągry” - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego. W dniu 12 października br. została podpisana umowa z w/w wykonawcą, a 19 października przekazany został firmie ERBEDIM plac budowy. Istniejąca wcześniej nawierzchnia z destruktu asfaltowego będąca w złym stanie, wymagała podjęcia przez gminę pilnych działań. Podejmowane wcześniej próby naprawy ubytków w istniejącej nawierzchni nie przynosiły efektu, konieczne było więc podjęcie decyzji o wyrównaniu i położeniu warstwy asfaltowej. Sporządzony projekt robót objął wykonanie: • Górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – wyrównanie istniejącej nawierzchni (profilowanie podłoża i wykonanie podbudowy) – 2 392,25 m2, • Skropienia nawierzchni drogowych emulsją bitumiczną (oczyszczenie + skropienie) – 2 392,25 m2, • Nawierzchni mineralno – asfaltowych SMA, warstwa ścieralna, grubość warstwy 6 cm – 2 392,25 m2, • Przełożenia istniejących zjazdów do posesji – 20,00 m2, • Mechanicznego plantowania poboczy, grubość ścinania 10 cm – 683,50 m2, • Górnej podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – pobocza 683,50x0,5x2 – 683,50 m2. Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na wykonaniu poboczy. Wykonawca całość robót zgodnie z umową powinien zakończyć do 15 listopada br.
Powrót do góry