Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (do pobrania ponizej)

 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania ponizej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie

Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I piętro) 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

Wydanie wypisu lub wypisu z wyrysem z planu zagodpodarowania przestrzennego

WYPIS 

1) do 5 stron 30 zł

2) powyżej 5 stron 50 zł

WYRYS

1) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł (nie więcej niż 200 zł)

Opłata za wydanie zaświadczenia o braku planu 17 zł

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni 

Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Powrót do góry