Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty:
 • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej 
 • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, pokój nr 31 (piętro)

 

 

Urząd Stanu Cywilnego, tel. 46 874 80 70 w.22

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

 • sporządzenie aktu zgonu,
 • pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

Opłacie skarbowej podlega:

 • kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
 • pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, nr rachunku 48 8781 0006 0050 0005 2000 0010
 • na miejscu, w kasie urzędu.

 

Termin i sposób załatwienia:

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)
 4. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231) 

 

Inne informacje:

Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.

Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

 

Właściwość urzędu stanu cywilnego

Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Powrót do góry