Podatek od środków transportowych

Kod RWA:

FN3124

Wymagane dokumenty:

Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1

Załącznik do deklaracji - DT-1/A

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  2018. 1445 ze  zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018. 800 ze zm.),

UCHWAŁA NR 279/XLI/2018 RADY GMINY W ROGOWIE z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Łódz. 2018.6222)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2015. 2025),

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. 

W przypadku gdy podatnik nie złoży deklaracji podatkowej albo kwota podatku wykazana w deklaracji jest niezgodna z danymi znajdującymi się w posiadaniu organu podatkowego, wszczyna się postępowanie podatkowe i wydaje decyzję, w której określa się wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatnikami podatku od środków transportowych są:

- osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami / współwłaścicielami środków transportowych,

- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,

- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmioty opodatkowania

-samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,

-przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem zwiazanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

- autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje:

- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium RP,

- w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,

- w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Natomiast obowiązek podatkowy wygasa:

 - z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany,

- z końcem miesiąca, w którym zarejestrowany środek transportowy został zbyty,

- z końcem miesiąca, w którym wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

Termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy upływa 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku w kasie urzędu  lub indywidualny rachunek bankowy podatnika.  

 
Powrót do góry