Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Kod RWA:

FN3121

Wymagane dokumenty:

Wniosek podatnika,

Rachunki bądź ich uwierzytelnione odpisy dokumentujące wysokość poniesionych wydatków za zakup materiałów oraz robociznę obcą,

Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegajacych się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  2017.1892, j.t. ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018. 800 ze zm.),

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1.budowę  lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2.zakup i zainstalowanie:

- deszczowni,

        - urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

        - urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne źródeł energii (wiatru, biogazu,  słońca, spadku wód)

-  jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków   

 publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. 

Ulga jest realizowana od daty wydania decyzji, a w latach następnych jest odliczana przy wymiarze podatku rolnego na dany rok podatkowy, nie dłużej niż przez 15 lat.  Przedmiotowe zwolnienia i ulgi podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z ytwarzaniem produktów rolnych.

 
Powrót do góry