Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek  

Zestawienie faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r., 2015.1340)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stawki  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.(Dz.U.2017.1257)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2017.1257 t.j. ze zm.)

 
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

w I terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

w II terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu 1 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 
 
Powrót do góry