Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wymagane dokumenty:

Wniosek  

Zestawienie faktur załączonych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego  

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwazawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w  cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r., 2015.1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.(DZ.U. 2019.2489)

Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. 2018.2096 t.j. ze zm.)

 
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

w I terminie od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

w II terminie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 Do wniosku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracjizwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.”,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostekprzeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu 1 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 
 
Powrót do góry