Podatek rolny

Kod RWA:

FN3121

Wymagane dokumenty:

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2
Załącznik do informacji o gruntach -dane  pozostałych podatników  ZIR-3
Deklaracja na podatek rolny DR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny  -dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1
Załącznik do deklaracji na podatek rolny -dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2
 
 
 
Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. : Dz. U. 2017.1892 ze zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019. 900 ze zm.),

UCHWAŁA NR XI/66/2019 RADY GMINY ROGÓW z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (Dz.U.W.Łódz. 2019.6176

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019.1105) 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Opodatkowaniu podatkiem rolnym

podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. 

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne , osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawne, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów , posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi :

-dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;

-dla pozostałych gruntów – liczba hektarów fizycznych wynikająca z ewidencji gruntów i budynków

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane :

- składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklarację na podatek rolny na dany rok podatkowy DR – 1 wraz z załącznikami ZR-1/A, ZR-1/B , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

- odpowiednio skorygować deklarację, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian;

 

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzu IR-1  wraz z  załącznikami ZR-1/A , ZR-1/B, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.

 O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, o zmianie miejsca zamieszkania, należy powiadomić organ podatkowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Podatek płatny   w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia       15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego w kasie urzędu, u sołtysa  lub na indywidualny rachunek bankowy podatnika.  

 W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł., podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

 

 

 

 


 

 

Powrót do góry