Podatek od nieruchomości

Kod RWA:

FN3120

Wymagane dokumenty:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych 

podatników ZIN - 3

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości  - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z  opodatkowania ZDN-2

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, sekretariat, piętro, pokój nr 20

Referat Finansowy, piętro, pokój nr 35  tel. (46) 874-80-70 w.14

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019.1170 ze zm.) 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019. 900 ze zm.),

UCHWAŁA NR XI/67/2019 RADY GMINY ROGÓWz dnia 30 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.U. W.Łódz. 2019.6177)

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019.1104)
Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i  Lasów Państwowych  są zobowiązane:

składać w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia wraz z pisemną informacją dotyczącą powodu, z jakiego wynika korekta deklaracji,

 wpłacać obliczony w deklaracji podatek bez wezwania na rachunek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia  na indywidualny rachunek bankowy podatnika.  

 W przypadku nieopłacenia należności podatkowej w przewidzianym w ustawie terminie organ podatkowy ma obowiązek wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Jeżeli w ciągu roku podatkowego nastąpiło wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania, organ podatkowy dokonuje zmiany decyzji, którą ustalono ten podatek.

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania, o zmianie miejsca zamieszkania, należy powiadomić organ podatkowy, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

 

 

Powrót do góry