Wycinka drzew - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (do pobrania poniżej)
Do zgłoszenia należy załączyć:
1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości
- Oryginał lub uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie
Sekretariat urzędu - pokój nr 20 (I piętro)

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami jest bezpłatne.

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Zaświadczenie wydaje się na wniosek zgłaszającego.

Za udzielenie pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Termin i sposób załatwienia:

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm i 130 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3. Nie wniesienie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty oględzin jest równoznaczne z usyskaniem zgody na wycinkę drzewa. 

4. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa przed upływem 14 dni od daty oględzin. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

7. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszajacą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ wnosi sprzeciw do zgłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o chronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z dnia 17.01.2018 r.)

Tryb odwoławczy:

1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Rogów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Powrót do góry