Gospodarka odpadami

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania poniżej).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy składać:
- w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, a także
- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie 
Sekrateriat Urzędu - pokój nr 20 (I piętro)
Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego - pokój nr 26 (I piętro) lub pokój nr 12 (parter) 

Opłaty:

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy w Rogowie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

Od  1 stycznia 2020 r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 24,90 zł za jednego mieszkańca. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki to jest 49,80 zł za jednego mieszkańca.

Miesięczna opłata ustalana jest na podstawie delkarowanej liczby zamieszkałych osób i stawki opłaty. 

 

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi: 

- 150,00 zł/rocznie jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane
- 300,00 zł/rocznie jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Inne informacje:

Osoby odpowiedzialne:
Paulina Kowalczyk - pokój nr 12 (parter)
Grzegorz Strożek - pokój nr 26 (I piętro)
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31 lub 20

Powrót do góry