Włączenie do sieci wodociągowej

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego (do pobrania poniżej)

Do wniosku należy załączyć
1. Aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową do celów projektowych, określającą usytuowanie nieruchomości, której dotyczy wniosek, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.


Po uzyskaniu warunków technicznych należy wystąpić o uzyskanie zgody na wykonanie przyłącza, do wniosku należy załączyć szkic lub projekt przyłącza wodociągowego 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie
Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I piętro) lub pokój nr 12 (parter)

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Powrót do góry